Informacja prawna

Akceptacja Umowy. Dostęp do strony internetowej [illuminateCD.com] i korzystanie z niej („Strona”), prowadzonej przez Clinical Trial Media, Inc. (www.clinicaltrialmedia.com), podlega następującym warunkom i wszelkim obowiązującym przepisom prawa. Uzyskując dostęp do Strony internetowej i przeglądając ją, użytkownik akceptuje i zgadza się, bez ograniczeń ani kwalifikacji, na warunki i postanowienia oraz przyjmuje do wiadomości, że wszelkie inne umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą Clinical Trial Media zostają zastąpione i nie mają mocy ani nie mają wpływu w odniesieniu do dostępu i korzystania ze Strony internetowej. 

Zakres użytkowania. Clinical Trial Media prowadzi Stronę internetową w celu gromadzenia danych osobowych użytkownika oraz do celów edukacyjnych i komunikacyjnych. Zachęcamy do przeglądania Strony internetowej. Materiały wyświetlane na Stronie internetowej można pobrać w celach niekomercyjnych, wyłącznie do użytku osobistego, pod warunkiem że użytkownik zachowa wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności na materiałach. Użytkownik nie może jednak prowadzić dystrybucji, modyfikować, przesyłać, ponowne używać, zamieszczać lub wykorzystywać treści Strony internetowej do celów komercyjnych, w tym tekstów i obrazów, bez pisemnej zgody Clinical Trial Media. Użytkownik rozumie, że Clinical Trial Media nie gwarantuje, że informacje zawarte na Stronie internetowej są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w lokalizacjach poza Stanami Zjednoczonymi, i dostęp do Strony internetowej z terytoriów, na których zawartość Strony może być nielegalna lub niewłaściwa, jest zabroniony. Osoby, które decydują się na dostęp do Strony internetowej z innych lokalizacji robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa miejscowego.  

Brak porady medycznej. Na stronie internetowej nie są udzielane porady medyczne. Z ograniczonym wyjątkiem wszelkie produkty omawiane na Stronie internetowej są dostępne wyłącznie na receptę od licencjonowanego pracownika służby zdrowia. Strona internetowa nie jest wykorzystywana do świadczenia usług medycznych ani podobnych usług lub porad profesjonalnych, a informacje zawarte na Stronie internetowej nie mają na celu zastąpienia porad medycznych oferowanych przez świadczeniodawcę usług medycznych. W przypadku chęci skorzystania z takich usług lub porad należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia. 

Ochrona praw autorskich. Należy założyć, że wszystko, co użytkownik zobaczy lub przeczyta na Stronie internetowej, jest chronione prawem autorskim, o ile nie zaznaczono inaczej, i nie może być wykorzystywane z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych warunkach lub w tekście na Stronie internetowej bez pisemnej zgody Strony internetowej. Strona nie gwarantuje ani nie oświadcza, że korzystanie przez użytkownika z materiałów wyświetlanych na Stronie internetowej nie narusza praw osób trzecich, które nie są własnością Strony internetowej ani nie są z nią powiązane.  

Znaki towarowe. Znaki towarowe, nazwy handlowe, logotypy i znaki usługowe (łącznie „Znaki towarowe”) wyświetlane na Stronie są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi Znakami towarowymi Clinical Trial Media i innych podmiotów. Żadnego elementu zawartego na Stronie nie należy interpretować jako przyznania, przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, wszelkie licencje lub prawa do wykorzystywania jakichkolwiek Znaków towarowych wyświetlanych na Stronie internetowej bez pisemnej zgody Clinical Trial Media lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, która może być właścicielem Znaków towarowych wyświetlanych na Stronie internetowej. Korzystanie ze Znaków towarowych wyświetlanych na Stronie internetowej, lub innych treści na Stronie internetowej, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych warunkach, jest surowo zabronione. Informujemy również, że Clinical Trial Media będzie w pełni egzekwować swoje prawa własności intelektualnej, w tym ubieganie się o wszczęcie postępowania karnego.   

Wyłączenie gwarancji. Chociaż Clinical Trial Media dołoży uzasadnionych starań, aby uwzględnić na Stronie internetowej dokładne i aktualne informacje, Clinical Trial Media nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń co do ich dokładności. Clinical Trial Media nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści Strony internetowej. Bez uszczerbku dla powyższego, wszystko, co znajduje się na Stronie, jest prezentowane w stanie „TAKIM JAKI JEST” BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI, DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZENIA PRAW. Należy pamiętać, że niektóre jurysdykcje mogą nie zezwalać na wyłączenie gwarancji dorozumianych, w związku z tym niektóre z powyższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania do użytkownika. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami prawa w celu uzyskania informacji o wszelkich ograniczeniach lub ograniczeniach dotyczących wyłączenia gwarancji dorozumianych.  

Ograniczenie odpowiedzialności. Korzystanie ze Strony internetowej i przeglądanie jej przez użytkownika jest zagrożone. Ani Strona internetowa, ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, wytwarzanie lub dostarczanie Strony internetowej jest odpowiedzialne za wszelkie bezpośrednie, przypadkowe, wynikowe, szkody pośrednie lub karne wynikające z dostępu użytkownika do Strony internetowej lub korzystania z niej. Strona internetowa i/lub Clinical Trial Media nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inną własność ze względu na dostęp do Strony internetowej, korzystanie z niej lub przeglądanie lub pobieranie jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów lub obrazów ze Strony internetowej. 

Zakazane transmisje. Niektóre obszary Strony internetowej mogą umożliwiać dostęp do forów internetowych i przesyłanie wiadomości e-mail lub w inny sposób przekazywać informacje zwrotne Stronie internetowej. Firma Clinical Trial Media nie popiera ani nie zrzeka się żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści zawarte w tych forach. Nie wolno publikować ani przesyłać jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, stanowiących groźby, zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych, nieuczciwych, szkalujących, pornograficznych lub wulgarnych, ani materiałów, które mogłyby stanowić lub zachęcać do postępowania, które mogłoby zostać uznane za przestępstwo, skutkować odpowiedzialnością cywilną lub w inny sposób naruszać jakiekolwiek przepisy prawa. Ponadto użytkownik nie może publikować ani przekazywać żadnych informacji, które (a) naruszają prawa innych osób lub naruszają ich prawo do prywatności lub wizerunku, (b) są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym lub innymi prawami własności, chyba że za wyraźną pisemną zgodą właściciela takiego prawa, (c) zawierają wirusa, robaka lub inny szkodliwy program lub (d) są wykorzystywane do nielegalnej zmowy się z inną osobą w ramach ograniczania lub handlu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z naruszenia praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności, a także za wszelkie inne szkody wynikające z korzystania przez niego ze Strony internetowej. 

Wykorzystywanie zgłoszeń. Wszelkie dane osobowe (w tym PIHI) w komunikacji elektronicznej ze Stroną podlegają Polityce prywatności Strony internetowej. Z kolei wszelkie wiadomości lub materiały przesyłane na Stronę internetową pocztą elektroniczną lub w inny sposób, w tym wszelkie dane nieosobowe, pytania, uwagi itp., są i będą traktowane jako, niepoufne i niezastrzeżone. Użytkownik rozumie, że wszelkie przekazywane lub publikowane przez niego komunikaty lub materiały mogą być wykorzystywane przez firmę Clinical Trial Media lub jej podmioty stowarzyszone w dowolnym celu, w tym między innymi do powielania, ujawnienia, przesyłania, publikacji, emisji i publikacji w mediach społecznościowych. Ponadto Clinical Trial Media może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how, procesy, lub techniki zawarte w każdej wiadomości wysyłanej na Stronę internetową w dowolnym celu, w tym między innymi, w celu rozwoju, produkcji, marketingu i sprzedaży produktów i usług z wykorzystaniem takich pomysłów, koncepcji, know-how, procesów lub technik.   

Łącza do innych stron internetowych. Firma Clinical Trial Media nie dokonała przeglądu wszystkich stron połączonych ze Stroną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek stron zewnętrznych ani żadnych innych stron połączonych ze Stroną internetową. Użytkownik łączy się z innymi stronami zewnętrznymi lub innymi witrynami na własne ryzyko. Po połączeniu się z inną stroną należy zapoznać się z informacją prawną i polityką prywatności nowej strony. Mogą się różnić od tych obowiązujących na Stronie internetowej. 

Modyfikacja Umowy. Clinical Trial Media może w dowolnym momencie zmienić warunki niniejszej umowy regulujące korzystanie ze Strony. W przypadku zmiany jakichkolwiek warunków zawartych w niniejszym Powiadomieniu prawnym zmienione powiadomienie zostanie opublikowane na Stronie internetowej. Użytkownik jest związany takimi zmianami i dlatego powinien okresowo przeglądać niniejsze warunki.